Học tiếng Hàn thời smartphone: App, app, app!

Mình đã từng thấy app gì có vẻ hay hay cũng tải hết với hy vọng sẽ nhanh chóng lên level. Thực sự trên đời không có gì là thuốc thần hết. Cuối cùng mình chỉ giữ lại 3 app bổ trợ tốt nhất cho việc học tiếng Hàn và ôn TOPIK.

Read more