Đọc 읽기,  Học tiếng Hàn 한국어 배우기

Tiếng Hàn TOPIK: Câu 35-38 bài đọc

Trong bài thi tiếng Hàn TOPIK, câu 35-38 của phần Đọc #읽기 có đề bài chung là tìm ý chính, ý đúng nhất của cả đoạn (다음 글의 주제로 *가장 알맞은 것을 고르십시오).

Tip làm bài nhanh là: Đọc-hiểu các đáp án trước khi đọc bài chính.

 

Ví dụ câu số 37 của kỳ thi TOPIK lần thứ 41 nhé, nói về mật ong.

topik benh tieu duong

Đọc các lựa chọn trả lời trước nhé.

Có 4 phương án để lựa chọn như sau, vừa đọc vừa gạch chân từ quan trọng:

1. 꿀을 설탕보다 건강에 좋은 대체 식품이다.
(Từ khoá: 설탕보다, 좋다)

2. 당뇨병 환자는 설탕 대신에 꿀을 섭취해야 한다.
(Từ khoá: 당뇨병, 설탕 대신)

3. 꿀에 대해 믿고 있는 장점이 사실이 아닐 수 있다.
(Từ khoá: 장점, 아니다)

4. 꿀이 건강에 미치는 영향은 과학적으로 증명되었다.
(Từ khoá: 과학적)

 

Sau đó bọn mình vòng lên đọc bài khoá, và chỗ nào có các từ giống với đã gạch chân thì chú ý hơn nhé:
사람들은 꿀이 건강에 좋은 식품이라고 생각한다 (giới thiệu qua về niềm tin mật ong, chưa có gì quan trọng).
그래서 꿀은 당뇨병 환자들에게도 좋으며 설탕과 달리 비만을 일으키지 않는다고 생각한다. (Niềm tin là mật ong tốt cho cả người bệnh tiểu đường, khác với đường. Chung từ khoá là 당뇨병)
꿀에는 영양소가 풍부하지만 혈당을 높이기 때문에 당뇨병 환자들에게 설탕보다 더 나은 것은 결코 아니다. (Có từ khoá 설탕보다 nhưng lại 아니다)
우리가 생각하는 꿀의 장점은 대부분 과학적으로 증명되지 않았다. (Có từ quan trọng là 장점, 과학적, 증명 안되다)
꿀과 설탕의 결정적인 차이는 소비자의 의식이지 실제의 장단점은 아니다. (Cái khác biệt nhất 차이 giữa đường với mật lại là do suy nghĩ thôi)

 

Tất nhiên phải bỏ công suy luận tí nhé ^^ Đáp án 1 sai do là câu khẳng định (trong bài chỉ là niềm tin thôi), câu 2 sai vì bài không nhắc đến “phải” uống (해야 한다), câu 4 sai thấy rõ luôn đúng không? Do đó đáp án đúng là 3.

 

Mức độ khó các bài sẽ khác nhau nhưng bạn có thể dùng cùng cách này để làm. Đọc đáp án trước, chú ý từ quan trọng, bỏ qua các từ phức tạp rườm rà. Làm quen rồi thì tốc độ nhanh hơn nên hãy tải nhiều đề về làm cho quen tay nha 😀

Các bạn đọc thêm các phương pháp học tiếng Hàn, thi TOPIK tại link sau nhé: Học tiếng Hàn, du học Hàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *