Đọc 읽기,  Học tiếng Hàn 한국어 배우기,  Viết 쓰기

Tiếng Hàn TOPIK: Đọc biểu đồ

doc bieu do topik

Sau đây đến bài đọc biểu đồ của phần Viết #쓰기 trong bài thi năng lực tiếng Hàn TOPIK nhé.

Bình thường tự viết thì có nhiều thời gian để nhẩn nha chỉnh sửa. Còn trong phòng thi với thời gian hạn hẹp thì mình buộc phải thuộc lòng các cụm từ, ngữ pháp cần dùng.

Sau đây là các biểu hiện trong Mastering Intermediate Korean Writing in a Month (한달완성 – 한국어 중급 쓰기) của Yonsei, các bạn học hết là đủ vốn làm bài ^^

 

1. N에 의하면 // N에 따르면 …… (ㄴ/는)다고 한다:

Theo nguồn gì thì có thông tin là gì
어느 정보 소스를 소개

 

2. N(으)로 인한 N
N(으)로 인해 mệnh đề

Do nguyên nhân này nên có kết quả (hậu quả) kia
Tương đương với N때문에 khi nói

 

3. V(으)로 전망이다 // 것으로 보인다 // 것으로 예상된다 // 것으로 내다보고 있다

Dự đoán điều gì sẽ xảy ra

Tương tự Vㄹ 거예요 khi nói

 

4. V(으)ㄴ/는 것으로 밝혀졌다 // 드러났다 // 나타났다 // 알려졌다

Qua kết quả điều tra ta thấy điều gì

5. V(으)ㄴ/는 반면

Thể hiện sự tương phản

6. N이/가 N을/응 차지했다 // 차지하고 있다

Cái gì chiếm bao nhiêu phần trăm hoặc hạng thứ bao nhiêu

7. N이 비해서….. Adj

Để so sánh:

8. Chỉ sự giảm:

N(으)로 감소하다 / 줄다 / 떨어지다 / 급감하다

Chỉ sự tăng:

N(으)로 증가하다 / 늘다 / 급증하다

 

9. Miêu tả số:

N에 달하다: đạt đến
N에 불과하다: không đến
N에 미달하다: thiếu, không đến

 

Mất công học một lần để xài dài dài ^^ 화이팅~! Các bạn tham khảo thêm kinh nghiệm học tiếng Hàn và thi TOPIK tại đây nhé: Học tiếng Hàn, du học Hàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *